Nom Esteve
Cognoms Terradas i Illa
Data i lloc de naixement 15-09-1883, Barcelona
Data i lloc de traspàs 10-05-1950, Madrid
Data d'ingrés 14-02-1911 Número 20
Secció Secció de Ciències
Especialitat Fisicomatemàtic
Nota biogràfica
Enginyer industrial i de camins i doctor en ciències fisicomatemàtiques. Professor a les universitats de Saragossa, Barcelona i Madrid. Fundà un seminari fisicomatemàtic, on aplegà els científics més valuosos del seu temps. Fundà i dirigí l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades. Professor de la Secció d'Electrotècnia de l'Escola del Treball, feu venir a Barcelona professors com Levi-Civitta i Albert Einstein. Dirigí la col·lecció «Cursos de Física i Matemàtica», publicada per la Secció de Ciències de l'IEC, recopilació de les conferències d'aquells professors, d'altres com J. Palacios, J. Rey Pastor i J. Hadamard i d'ell mateix. Director d'obres dels Ferrocarrils de la Mancomunitat, dirigí i projectà el Ferrocarril Metropolità Transversal de Barcelona. Fou director de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya i membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ingressà a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) el 1946.
Publicacions a l'IEC
Torna